وبلاگ اخرین پست ها با 3 ستون

VSR and TSR of Al 7075

Residual stresses evidently affect the strength, fatigue property and machining deformation of the mechanical components. Therefore, stress relief processes are extensively applied in the manufacturing to enhance the mechanical properties of products. In this study, seven 7075 aluminum alloy specimens…

تنش زدایی ارتعاشی از لوله

وجود تنش های پسماند در مقاومت مواد در برابر عواملی همچون خستگی، خوردگی و شکست تأثیر شدیدی دارند. وجود حرارت محلی در حین جوش کاری منجر به شکل گیری و توسعه تنش های پسماند می شود. تنش زدایی ارتعاشی یک…
فهرست